Taisbeanaidhean

An-diugh, bha a’ chiad latha againn a’ cluinntinn na taisbeanaidhean air pairt den bhodhaig.  Bha iad cho sgoinneil agus tha e soilleir gun do rinn iad torr obair aig an taigh orra.  ‘S math a rinn Rebekah, Roisin, Kai, Keira, Emily, Cameron, Charlie, Juliette, Alistair, Aoife-Grace, Sam agus Isla. Today, we had our first day … More Taisbeanaidhean

Crodh-Gaidhealach

Rinn clas 3 deagh obair ealain air Crodh-Gaidhealach.  Bha iad a’ leantainn an stoidhle aig Steven Brown a’ cleachdadh oil pastels agus torr dhathan. Primary 3 did lovely art on Highland Cows.  They followed Steven Brown’s style using oil pastels and lots of colours.

Clogaid airson ugh!

Tha am bodhaig a’ chuspair aig clas 3 an teirmsa, ‘s mar sin dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an eanchainn agus clagann.  As deidh laimh, rinn iad clogaid airson ugh a’ smaoinneachadh gur e ceann a th’ anns an ugh.  Chleachd sinn torr stuth airson an clogaid a dheanamh agus rinn sinn measadh aig deireadh an … More Clogaid airson ugh!

Uisge Salach

Bha Clas 3 a’ sealltainn ciamar a fhuair iad uisge glan bho uisge salach a’ cleachdadh clachan, stocainnean, cotton wool, botailean, gnaimheach agus a bhith math comhla.  Tha an leasan saidheans seo air a bhith a’ leantainn a’ chuspair ‘water aid’ againn. Primary 3 showed how they got clean water from dirty water using stones, … More Uisge Salach

Water Aid

Tha Clas 3 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn water aid agus nach eil uisge glàn a h-uile duine san t-saoghail.  Fhuair iad cothrom a bhith a’ lorg a-mach de cho duilich sa tha e a bhith a’ toirt uisge ann am bucaid airson mìle gun a bhith uisge sam bith a dhòrtadh! Primary … More Water Aid

Bitheagan / Germs

Bha clas 3 ag ionnsachadh mu dheidhinn bitheagan agus de cho furasta sa tha iad a’ gluasad.  Chleachd sinn glitter a bhith a’ sealltainn cuin a bhios bitheagan a’ gluasad bho dhaoine gu daoine.  ‘S urrainn dhaibh ag ràdh cuin a bhios e cudromach a bhith a’ glanadh na làmhan againn. Primary 3 were learning about … More Bitheagan / Germs